Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

Verhuurder: De verhuurder die de fotohut aanbiedt.

Huurder: Iedere persoon die met de verhuurder een overeenkomst betreffende een fotohut sluit of wil sluiten

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de verhuurder zich jegens de huurder verbindt tot het verhuren van de fotohut.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Huur fotohut

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder aangeboden of met de verhuurder overeengekomen reserveringen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2 Workshops, cursussen en overige activiteiten

Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op workshops, cursussen en alle overige activiteiten door DJ hutfotografie. In voorkomende gevallen dient de term huurder te worden opgevat als Deelnemer.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden

 

Artikel 3

Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden fotohut omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de verhuurder uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de verhuurder verstrekte informatie.

3.2 Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de huurder via elektronische weg of via de website geschiedt, bevestigt de verhuurder de ontvangst van de door de huurder verstuurde aanvaarding

3.3 Bevestiging van de boeking

De verhuurder stuurt onverwijld na de boeking van de fotohut een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

 

Artikel 4

Betaling

4.1 betaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur de betaling te zijn voldaan.

4.2 Verzuim en rente

Indien de huurder niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de huurde zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

4.3 uitblijven van betaling

Indien de betaling van de huurder uitblijft vervalt de reservering en kan men geen gebruik maken van het op die dag geboekte fotohut.

4.4 Terugbetalen hutten//excursies/strippenkaarten/kadokaarten

Er wordt geen geld terugbetaalt bij een annulering en ook een aankoop van een strippenkaart/kadokaart kan na betaling niet ongedaan gemaakt worden. Bij een annulering meer dan 48 uur voor de gereserveerde datum wordt gekeken naar een vervangende datum

 

Artikel 5  

Annulering door de huurder

5.1 Annulering

De huurder kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de bevestigde datum opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging.

5.2 Annuleringskostenhuurder bij opzegging

Indien huurder door omstandigheden de boeking moet annuleren wordt gekeken of er een verplaatsing naar een andere datum mogelijk is of heeft men recht op een tegoedbon ter waarde van het bedrag dat betaalt is voor de verhuur van de fotohut. Indien de annulering binnen 48 uur van de geboekte datum wordt gedaan heeft huurder geen recht op teruggave van het bedrag van de geboekte hut. Een uitzondering hierop is extreem weer (code rood). Bij extreem weer mag huurder de geboekte hut annuleren. Er wordt echter geen geld terugbetaald maar er wordt samen met de huurder gekeken naar een vervangende datum of men heeft recht op een tegoedbon ter waarde van het bedrag van de verhuur van de fotohut.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid, schadevergoeding

6.1 Schadevergoeding

Schadevergoeding omvat geleden schade die geleden is op de locatie van de fotohut

6.2 Toekenning

Huurder heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de huurder oploopt aan zichzelf en/of apparatuur op de locatie van de fotohut. Verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 7

Verplichtingen verhuurder

7.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De huurder dient zich als een redelijk handelend huurder te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de verhuur van de fotohut op te volgen.

7.2 Gevolgen niet naleving

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een huurder overlast veroorzaakt, heeft de verhuurder het recht de huurder de verdere deelname aan de fotohut geheel te ontzeggen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de huurder